Tangentvägen blir den nya huvudgatan

Den nya huvudgatan i Kungens kurva blir Tangentvägen. Den sträcker sig från Dialoggatan i väster fram till Smistavägen i öster. Här skapas en stadslik miljö där det blir attraktivt och säkert att ta sig fram till fots och med cykel.

Tangentvägen som går rakt ner från Smistavägen till Dialoggatan blir den nya genomfartsvägen i Kungens kurva. Gatumiljön omformas för att bli tryggare och passa in i en stadsdel som rymmer bostäder och service. Dessutom ingår gatan i det föreslagna stamnät för kollektivtrafik där busstrafik ska kunna ta sig fram utan att fastna i bilköer.

– För att skapa en stadslik miljö är det viktigt att stråk för gångtrafikanter och cyklister är tillgängliga och trygga, säger Sara Andersson, områdesstrateg för Kungens kurva, Huddinge kommun. Det handlar bland annat om naturliga mötesplatser, trivsam grön miljö och bra belysning.

Norr om Tangentvägen förnyar IKEA området till en mötesplats med ett växande shoppingcenter, och i söder skapas det stora bostadsområdet med cirka 4200 nya bostäder. Längs Tangentvägen planeras såväl torgyta som en damm för att öka attraktivitet och trivseln.

Ny gång- och cykelbro planeras över E4:an

Ny gång- och cykelbro planeras över E4:an I sommar påbörjar Trafikverket de inledande arbetena med en ny trafikplats vid Lindvreten och en gång- och cykelbro över väg E4/E20. Den befintliga bron vid Lindvreten [...]

Populär dialog för utvecklingen av Kungens kurva

Besökarnas åsikter samlades i ett ordmoln där storleken på orden avspeglar antalet personer som angav det som viktigt. Populär dialog för utvecklingen av Kungens kurva Vad skulle locka dig att flytta till Kungens [...]

Hur reser du i Kungens kurva?

Just nu genomför Huddinge kommun en undersökning för att se hur Kungens kurvas besökare rör sig i området. Resultatet kommer att ligga till grund för en handlingsplan för hur vi behåller tillgängligheten i området och ökar andelen hållbara resor till, från och i Kungens kurva.

2018-01-23T13:43:04+00:00